Logy Sustava ravi. Nr 4, by Sõdur - Issuu

Et süsteemi ühtsustada ning valdkonda tähtsustada, on ka KVÜÕA tema otsealluvuses, see annab õppeasutustele võimaluse olla va­ hetult seotud kaitseväe põhitegevustega. Kaitsevägi saab kõigepealt korrastada ja arendada perso­ nalivaldkonda, mis on kaitseväe juhataja ja kogu kaitseväe juhtkonna prioriteet. Personaliplaneerimise töö juba käib ning 1.

Oleme arvestanud nii kaitseväe kui ka partnerriikide kogemust. Toetusväe­ juhatuse loomisega seonduvad detailid nõuavad lõplikku viimistlemist. Otsus­ tamisel mängivad rolli nii operatiivkaa­ lutlused kui ka olemasolev taristu ja selle välja­ kujunenud hajutatus. Limiteeritud ressurss seab piirangud taristu arengule ning sunnib optimaalselt kasutama ole­ masolevaid võimalusi. Me ei taha teha toetusväejuhatust puudutavaid muudatusi kiirustades.

  1. Нам нужен этот шифр-убийца, или все здесь провалится сквозь землю.
  2.  Что с тобой? - удивленно спросил Хейл.

Püüame maksimaalselt tasakaalustada kaitseväe vajadusi personali soovide ja vajadustega. Seetõttu moodustatakse toetusväejuhatus enne Siili, kuid ümber­ paiknemised ja kõik lõplikud ümberkor­ raldused tehakse pärast õppuse lõppe­ mist Kalevipoja nõustajat siili on pakutud Eesti rahvusloomaks, kuivõrd märgiline on kaitseväe plaanitav suurim reservõppekogunemine Siil aastal ? Suurõppus Siil, mille käigus toimuvad reservõppekogunemised, on väga oluline etapp meie riigikaitse arengus.

Õppus keskendub kaitseväe sõjaaja struktuurile, selle varustusele ja väljaõppele. Esma­ kordselt kutsutakse õppekogunemisele korraga tuhandeid reservväelasi. Õppuse laiem eesmärk on tuua välja kõik meie senise, reservväel põhineva riigikaitsekorralduse tõsiolud ning re­ gistreerima tähelepanekud ja problee­ mid. Paljudega neist puutume kokku iga reservõppekogunemise ajal, kuid õppus Siil võimaldab paremini kontrollida kogu süsteemi.

Milline peaks olema mõõdetav tulemus, mille põhjal saame öelda, et kaitseväe reformimine on täitnud soovitud eesmärgi? Üheks mõõdetavaks eesmärgiks võib­ ki nimetada suurõppuse Siili kordamine­ kut.

Kuid kõige olulisem on, et kaitsevägi saab reaalsed sõjaaja üksused, mis on me­ hitatud, varustatud, väljaõpetatud ning valmis aktiivselt panustama nii iseseis­ vasse riigikaitsesse kui ka Logy Sustava ravi sõjali­ ses koostöös liitlastega. Me ei tea, milline on olukord kümne aasta pärast.

Seetõttu püüdsime tagada plaanide paindlikkust. Kui tulevikus on vaja plaani muuta, on võimalik tuvastada muutustega kaasne­ vad seosed ning kindlaks teha, kas muu­ datusteks on vaja lisaressurssi või tuleb millestki loobuda.

Milliseks peab kujunema kaitseväe peastaap teie juhtimisel kaitseväe reformimise käigus ja mida te ootate inimestelt, kellega igapäevaselt koos töötate? Saan korrata vaid neid märgusõnu, mida tõin esile oma kõnes peastaabi üle­ ma ametisse asumisel.

Minu eesmärk on professionaalsus, koostöö paranda­ mine igal tasandil, samuti läbipaistvus, erapooletu suhtumine ja inimeste hin­ damine nende tegude järgi. Veel enam, me vajame head koostööd mitte üksnes peastaabis ja kaitseväes, vaid ka Kaitseliidu, kaitseministeeriumi ja kõigi meie teiste partneritega. Rakendusplaani koostamise kogemus näitas, et aktiivne kaitseväe-sisene koostöö muudab meid palju tõhusamaks. Usun, et kaitseväe tugevus sõltub ta­ sakaalustatud võimearendusest, ühtsele eesmärgile keskendunud tegevusest, selle ühisplaanimisest ja juhtimisest.

Logy Sustava ravi on oluline arvestada valdkondade eri­ päradega, innustada meie inimeste init­ siatiivi ja iseseisvust. Peame motiveerima aktiivseid ja võimekaid ning taunima ebapädevust ja laiskust. Millised ülesanded on kaitseväe juhataja asetäitjal lisaks hariduse suunamisele? Kaitseväe juhataja asetäitja üks vastu­ tusvaldkond on lahinguvalmidus ja kogu igapäevase kaitseväe väljaõppe juhtimine sõjaaja üksuste tootmine.

Et süsteemi ühtsustada ning valdkonda tähtsustada, on ka KVÜÕA tema otsealluvuses, see annab õppeasutustele võimaluse olla va­ hetult seotud kaitseväe põhitegevustega. Lisaks on tema tegevusvaldkond arenda­ da doktriine ja tagada maaoperatsiooni­ de ekspertiisi.

Tabletid valu liigestest

Kas Kaitseliit on valmis oma vabatahtlikega neile pandud funktsioone täitma? Kindlasti on see Kaitseliidule tõsine poovikivi. Aga eesmärk oli anda Kaitse­ liidule konkreetsemaid ja laialdasemaid ülesandeid, kasutada nende omapära, st kohaloleku laiapindsust ja vabatahtliku liikmeskonna potentsiaali.

Tahan rõhutada, et kõik kaitsering­ kondade kohustused ei lähe Kaitseliidu­ le üle. Kaitseliidule anti üle maakaitsega seotud ülesanded. Eriti kiirreageerimise­ ga seotud ülesanded ja ka põhivalmidus­ üksuste tootmine jäävad kaitseväkke.

Kuidas eemaldada liigesi kommentaare poletiku

Maakaitsefunktsioon on väga tähtis ja Kaitseliit on väga sobiv selle täitmiseks. Me toetame neid oma võimete arenda­ misel ja toetame üksteist sõja ajal. Me soovime, et Kaitseliidul tekiks hea lahin­ guvõime, tasakaalustatult areneks Kait­ seliidu erinevad üksused ja struktuurid.

Kuid pärast New Orleansi taastamist pärast orkaani Katrina käimasolevat, on disainerite rühm välja pakkunud just sellist struktuuri, mis on kavandatud Mississippi pankki istuma. Uus-Orleaani arkoloogia elupaik NOAH kutsus üles ehitama 40 elanikku koos kõikide teenuste ja vahenditega, mis võimaldaksid neil kogu oma elu jooksul oma seintes elada, kui nad seda soovivad. NOAHi disainerid otsustavad minna ujuvkonstruktsiooniga, mille avatud kolmnurkse raami kuju on kavandatud tugevate tuulte hajutamiseks, võimaldades ilmastiku löömist läbi suure osa New Orleansist, mis on ehitatud merepinna ja äärmuslike tuulte all.

Praeguseks on juba alanud kaitseväe ja Kaitseliidu ohvitseride rotatsioon. Te­ gevväelaste ettevalmistuse ühtlustamine kaitseväes ja Kaitseliidus ning Kaitseliidu toetamine pädevate instruktoritega aita­ vad kindlasti Kaitseliidu arengule kaasa. E urooplased on sajandeid lootnud leida kaubavahe­ tuse arendamiseks Aasiaga täiendavaid võimalusi.

Kas Kaug-Põhja mereteest oleks siin kasu? Kui Arktikaga seotud meedia­ kajastusi vaadata, on ilmselge, et li­ saks mereteedele kasvab samuti huvi Arktika maa­ varade vastu. Huvide kasvades on räägitud ka Kaug-Põhja remilitariseerimisest. Kanada peaministri Stephen Harperi sõnul on Arktika nagu kaevandus, mil­ le kohal kollane kanaarilind kaevureid toksiliste gaaside eest hoiatab.

See väike lind on oma tiivavibutustega algatanud terve hulga julgeolekualaseid debatte mitte ainult Kaug-Põhja piiririikides, vaid üle kogu maailma, sh Hiinas, In­ dias ja Jaapanis.

Norkus ja valu lihaseid ja liigeseid

Arktika laevateede jätkusuutlikkus Sõdur NR 4 73 Üle 90 protsendi maailma kauba­ vahetusest tehakse laevateid pidi, samas on viimasel ajal maailma majanduses toimunud muutused mõju avaldanud ka merendusele ja siin on fookus sa­ muti viimastel aastatel liikunud Aasia­ le, täpsemalt Hiinale.

Üle 46 protsendi Hiina sisemajanduse kogutoodangust tuleb väliskaubandusest, ligi 85 prot­ senti Hiina impordist ja ekspordist on seejuures lähedalt seotud merenduse­ ga, nii on sellest Hiinas saanud oluline majandusharu. Vaatamata tõigale, et tehnoloogili­ selt on juba praegu võimalik ehitada aluseid, mis oleksid suutelised Arkti­ kas aastaringselt opereerima, ei ole see veel majanduslikult tasuv.

Juba prae­ gu moodustab 32 protsenti Euroopa— Aasia kaubavahetusest Hiinast Euroo­ passe saadetud toodang, Loode väilast ja Põhja mereteest võib seega saada atraktiivne alternatiiv Vaikse ja Atlan­ di ookeani vahel, mereteel läbi Suessi kanali ja Vahemere.

Erinevalt Suessi ja Marc Segers major NATO Brunssumi väejuhatuse luureanalüütik Panama kanalistest pole Põhja mereteel laevatamise piiranguid ja selle kasuta­ mine annab kuni protsendilise aja­ võidu, rääkimata kütusekulust Logy Sustava ravi CO2 emissioonist. Märkimata ei saa jätta ka asjaolu, et meretee ääres pole praegu ebasta­ biilseid piirkondi, strateegilisi pudeli­ kaelu, piraatlust või muud piiriülest kuritegevust.

Vaatamata eespool toodud plussi­ dele on Arktikas laevatamisel ka oma puudused, näiteks tuleks karmides il­ mastikutingimustes opereerimiseks teha koostööd nii meteoroloogilise info kogumiseks kui ka merepääste arendamiseks. Merepääste osas on Arktika nõu­kogu Arctic Council sõlminud küll osa­ pooltevahelise kokkuleppe, kuid sisuli­ selt puudub päästeoperatsioone toetav taristu, mistõttu on laevatatavale kau­ bale kindlustust hankida ebamõistlikult kallis. Tormijooks Arktika maavaradele Rahvusvahelise energiaagentuuri In­ ternational Energy Agency sõnade kohaselt kasvab energiasõltuvus eriti Kesk-Ida ja Põhja-Aafrika riikide seas.

Kui agentuuri prognoosid paika peavad, võib süsivesinikenergia tootjatel tekkida kiustatus pöörata fookus Lääne asemel Aasiale. Et Ühendriikidel on ambitsioon saada Räägitud on nii sõjaväebaasidest kui ka suuremahulistest õppustest piirkonnas.

Norrale teeb muret Venemaa tegevus Arktikas ja riigi relvastuse arendamise programmid. Paar aastat tagasi lennukitootjale Boeing kuuluva Washington Studies and Analysis mõttekoja analüütiku Mark Horniga vesteldes soovitas ta NATO-l välja arendada kõikehõlmav strateegia, mis arvestaks nii piirkonna sõjalisi, poliitilisi kui ka majanduslikke aspekte.

Boeing jälgib nimelt piirkonnas toimuvaid arenguid hoolega. Vähemalt praegu näib, et allianss on oma Logy Sustava ravi kohalolust ja suuremast lipu näitamisest Arktikas külmutanud. Karm kliima ja suured ekspluateerimiskulud muudavad Ark­ tika vähematraktiivseks. Kui aga ener­ giaagentuuri arvutused paika peavad, võib Norra luure: Zapad proovikivi Venemaa üksustele Kaug-Põhjas Norra piiriäärsed Vene armee üksused alluvad nüüdsest armee Lääne kaitseringkonnale, mida juhitakse Peterburist.

Lääne ringkonnale allub ka Balti laevastik. Samas säilib Koola poolsaarel asuvate üksuste ja Põhja laevastiku kohapealne operatiivjuhtimine. Lääne ringkonnale, sh Kaug-Põhjas asuvatele üksustele, on selleaastane suurim proovi­kivi Venemaa ja Valgevene strateegiline suurõppus Zapadmille korraldamine roteerub Venemaa nelja kaitseringkonna vahel ja mille eest sel aastal vastutab Lääne ringkond.

Viimati korraldati Zapadit Gröönimaa haruldaste muld­ metallide reservil näeb Euroopa Liit suurt potentsiaali, tõsi, nende kae­ vandamine vajaks jällegi suuri investee­ ringuid. Arenev tehnoloogia suurendab Euroopa Liidu haruldaste maavarade nõudlust aga veelgi. Jää sulamine Arktikas peidab endas uusi võimalusi ja proovikive nii meritsi toimuvale kaubavahetusele kui ka ener­ giavarudele, mis võivad rahvusvahelise­ le koostööle selles maailmanurgas kaasa aidata, aga ka vastuolusid tekitada.

Ainult aeg võib öelda, kas erinevad Arktikaga tegelevad organisatsioonid ja ÜRO mereõiguse konventsioon UN Convention on the Law of the Sea suu­ davad Arktikaga seotud huvisid tasa­ kaalustada.

Tõlkinud n-ltn Logy Sustava ravi Murof. Sõdur NR 4 73 Analüütikute hinnangul suureneb Hiina majanduse sõltuvus välisnaftast ja kasvab peagi üle 80 protsendi. See muudab Hiina energia-alase julgeoleku aga väga haavatavaks, mistõttu võivad naftat tarnivad riigid Hiina majanduse põhimõtteliselt päeva pealt kinni pan­ na. Hiina ambitsioon oma energiasõltu­ vust vähendada on igati mõistetav, nagu on mõistetavad ka Hiina katsed oma energia­ tarnijate ringi Aafrika, KeskAasia ja Siberiga laiendada.

Kui esmapilgul võib tunduda, et Euroopa ja Hiina energiaalased huvid Arktikas üksteist ei sega, siis niikaua, kui eksisteerivad küsimused Malaka väina turvalisuse üle, ei ole vähetõe­ näoline, et Hiina võib soovida oma osa Arktika avastamata nafta- ja gaasivaru­ dest.

Samas paiknevad enamik varudest Arktika riikide erimajandustsoonides Exclusive Economic Zone, EEZ ja nen­ de utiliseerimiseks vajaks Hiina eraldi lubasid. Hiinal endal erimajandustsooni loo­ miseks nõude esitamise õigust pole, sest erimajandustsoon saab olla ainult riiki­ del, kelle rannik ulatub Arktikale. Kui võitlus nafta- ja gaasivarude 16 Õhuväe juhtimiskeskus õppusel Kevadtorm Kui seni oleme õppusel osalenud vaid oma lennuvahendite ja minimaalse juhtosisega, siis tänavu seadsime Ämari lennubaasi NATO doktriinist lähtudes üles õhuväe juhtimiskeskuse kolmest rahvusest es­ kadrilli juhatamiseks.

Lihtsamalt öeldes osalesid Kevadtormil reaalsed lahingu­ lennukid ja -piloodid, mida juhtisime NATO õhuväe staabi protseduurireegli­ te kohaselt — kogu õppus matkis reaalset sõjalist olukorda. Õhuväe tegevuse ees­ märk sellel õppusel oli maaväge toetada ning seekord viia läbi ka õhk-õhk-tüüpi lahingusituatsioone.

Kevadtorm on maaväe õppus ning dr Alar Laats õhuväe teavitusspetsialist õhuvägi etendab selles peamiselt abis­ taja rolli. See aga ei tähenda, et õhuvägi ise head väljaõppevõimalust kasutama­ ta jätaks. Rääkides Eesti õhuväe tege­ vusest, kerkib paljudele silme ette pilt Ämari lennuväljalt tõusvast või seal maanduvast reaktiivlennukist, mille tii­ badel Poola, Prantsuse või mõne muu riigi tunnusmärk. Selline kuvand on üsna tõene ja ka tänavusel Kevadtor­ mil mängisid erinevat masti õhusõidu­ kid nii kodu- kui ka välismaalt tähtsat rolli.

Eesti õhuväe panust õppusesse silmas pidades võib aga öelda, et lennu­ kite ja kopterite tegevus oli vaid jäämäe nähtav osa. Märkamatuks võisid jääda need õhuväelased, kes juhtimistasandilt või lennuväljalt õppuse õnnestumisse sama­väärselt panustasid. Eelkõige tuleb siin mõelda tehnilis­ tele hooldusmeeskondadele, lennuvälja teenistuse ja teeninduse allüksustele ja tagalatoetusgrupile.

Nende meeskonda­ de ja üksuste naised ja mehed väärivad tervet hulka artikleid ning neist looda­ me ka edaspidi kirjutada. Seoses relvade võimsuse, kiiruse, täp­ suse ja teiste näitajate märkimisväärse suurenemisega on vähemalt sama oluli­ selt suurenenud kogu õhuväe juhtimis­ süsteemi ja selles osalevate inimeste roll. Juhtimissüsteemi keskmes või tipus on õhuväe komponendi ülem, kes tä­ navusel Kevadtormil oli Eesti õhuväe staabiülem. Lisaks töötasid õhuväe sideoh­ vitserid õppuse juhtstaabi ja maaväe staabi juures ning Logy Sustava ravi maaväe üksustega eesliinil.

Loomulikult olid kogu juhtimisstruktuuriga lahutamatult seotud lennumasinate piloodid. Täpsema ülevaate õhuväe tegevusest Kevadtormil annavad nüüd aga osalejad ise — õppusel osalenud lendurid ja juhti­ miskeskuse ning maaväe juures tegutse­ nud õhuväelased. Lendurid ja lennuvahendid Eesti õhuväe lennugrupp opereerib kahte õppereaktiivlennukit Aero L Albatros, nelja kerget helikopterit Ro­ binson 44 ja kahte kerget transpordilen­ nukit Antonov 2.

Al­ les sellele tsüklile ringi peale tehes on ülesanne täidetud ning üks neljandik sellele kulunud ajast ja pingutusest on lendamine.

Ei ole suurt erinevust, kas hea mis­ siooni ettevalmistus on tehtud R, AN-2, L või Mirage F1 jaoks, põhi­ alused ning protseduurid on lendavatele üksustele ja operatsioonide plaanijatele NATO-s samad. Lennunduses maksa­ vad vead valusalt kätte. Integreeritus on võtmesõna. Et saada veel paremaks, on vaja järje­ pidevalt panustada meie lendava koos­ seisu väljaõppesse nii õppuste ajal kui ka välismissioonidel. Erinevalt õhuoperatsioonide juhtimiskeskusest on õhuväe juhtimiskeskus ajutine institutsioon.

See moodustatakse vaid õppuse ajaks. Kuigi kasutasi­ me õhuväe ülest plaanimistsüklit, tuli vahel viimase hetke muudatuste tõttu tegevusplaani kiirelt kohendada.

Taltsad tame — igapäevased probleemid, mida lahendatakse tuginedes kogemusele ja kindlatele protsessidele Management Selleks, et sõjalaev saaks minna laskeharjutusele, tuleb see plaanida nädalakavva, teavitada meeskonda, teha siselähetuse esildis, laskeharjutuse käsk, tellida laskemoona jne. Kõige selle jaoks on olemas kindlad protseduurid, mida on varem praktiseeritud. Õelad wicked — uudsed ja komplekssed probleemid, millele pole õigeid või valesid vastuseid, vaid paremad ja halvemad alternatiivid Leadership Pärast neljakuist missiooni SNMCMG1 on miinijahtija koduteel. Laeval on kahest sõukruvist üks defektne, kiirus üsna väike ja manööverdusvõime samuti.

Siin mängis koordinatsioon õhuväe juhti­ miskeskusega olulist rolli, et alal hoida situatsiooniteadlikkust. Järgnevatel päe­ vadel programmeeriti maapealsed maaõhk-maa-raadiod Logy Sustava ravi ning olukord paranes.

Tõhusalt toimiv infovahetus õhu­ väe juhtimiskeskusega andis tagasisidet sooritatud missiooni kohta ja võimaldas teha järgmisteks lendudeks operatiivselt korrektiive.

Seega, info liikuvus oli hea ja maaväe õhutõrje üksused tegid oma tööd pühendunult. Ta Logy Sustava ravi võimeline tegutsema ja on ka tegutsenud ühe astme võrra kõrgema kes- Suurtükiväe positsioonid õppusel Kevadtorm kopterilt nähtuna.

Sõdur NR 4 73 maa- ja õhuvägi üsna erinevat termino­ loogiat ning veidi liialdades võib öelda, et need väeliigid räägivad eri keelt. Tõsi on seegi, et maaväelase ja õhuväelase mõtteline kujutluspilt lahinguväljast võib kohati olla üsnagi erinev.

See eri­ nevus on aga paratamatu ning teatud moel isegi vajalik, et oma valdkondades, maal või taevas, paremini tegutseda. Selleks, et omavaheline suhtlus tõrgeteta sujuks, tuleb erinevusi tunnistada ning otsida sildu selle kuristiku ületamiseks.

Õhuväe staabi TACP vanemspetsialisti hr João Espinho sel­ gituse kohaselt jagunesid õhutulejuhid omakorda kaheks: ühed tegelesid len­ nuvahendite tule juhtimisega eesliinil ning teised olid sideohvitseridena Air Liaison Officer, ALO nõustamas maa­ väe staapi operatsioonide plaanimisel.

Õhurünnakut plaanides peab õhutu­ lejuht arvesse võtma lennuvahendite suhtelist ohutust, lennuki lõhkemoo­ naga kaasnevate tahtmatute purustuste võimalikkust ning ilmselt kõige oluli­ semat — omade tulistamise nn friendly fire välistamist.

Need ning mitu muud faktorit ilm, asukoha geograafia ja tai­ mestik jne määravad, kuidas konk­ reetset missiooni läbi viia. Lähtuvalt paljudest teguritest peab tulejuht vali­ ma lennuvahendite tegutsemiskõrgu­ se, rünnaku suuna, kasutatavad relvad, koostöö teiste tuleüksustega näiteks suurtükiväe või miinipilduja üksuste­ ga, sest miinid ja mürsud lendavad sa­ mas õhuruumis kus lennukid ja koor­ dinatsioon on seetõttu oluline ja palju muud.

Kõige selle tagamõte on maaväe üksuse ülema eesmärke toetada, pida­ des silmas ka lennuvahendite ja oma vägede ohutust. Selline keskkond tegi õppuse palju realistlikumaks. Õhutulejuhtide jaoks oli selle aasta Kevadtorm väga oluline õp­ pimise koht. On tõenäoline, et tulevas­ tel sõjalistel operatsioonidel tuleb meil töötada mõne teise riigi maaväeüksu­ sega, kontrollides ja juhtides kolmanda riigi lennuvahendeid. Seetõttu on koos­ töövõime ja standardimine õhuväes üliolulised.

Üldjuhul võib teda leida kas Uhiste pettumuste poletik või maaväe allüksuse brigaad, pataljon staabi koos­ seisus. Miks mänedžer? Lahinguoperat­ sioonide plaanimisel on tema see, kes an­ nab maaväe juhtkonnale ülevaate omade õhuvõimekusest ja lennuvahenditest, samuti nõu, kuidas maaväe operatsioone õhust võimalikult tulemuslikult toetada.

Vastavalt sideohvitseri pakutule esitab juhtstaap oma tellimused õhuvahendite toetuse saamiseks. Sealt saab ta tagasisidet töösse võetud ülesannete kohta ning vahendab info tellija staapi. Samuti on õhuväe sideohvitseri töö hoida maaväe juhtkonda kursis võimalike teiste käi­ masolevate lennuoperatsioonidega ning jooksvalt anda tagasisidet õhus saavuta­ tu kohta.

Kevadtormi kogemus näitas, et õhuväe sideohvitseri on maaväe üksuse staabis vaja, eriti, kui kasutada on mitu erinevat lennuvahendit. See õppus an­ dis õhuväe sideohvitseridele hindama­ tu kogemuse. Saime võimaluse osaleda juhtstaabi töös, pannes proovile oma os­ kused õhuoperatsioone koos maaväega plaanida.

Missioonist pankadele mõeldud ujuv megakondsus

Teine suur, kuigi väliselt ehk märkamatu erinevus oli õhuoperatsioonide juhtimise ja plaa­ nimise korraldamine, mis on puhtalt n-ö õhuväe köögipool. Sellel korral ra­ kendati õhuoperatsioonide plaanimi­ seks ja juhtimiseks standardseid, NATO õhuväe doktriinist üle võetud käsuahe­ lat ja protseduure. Õhuoperatsioonide läbiviimise eest vastutab Logy Sustava ravi komponendi ülem. Tema tööriist operatsioonide plaanimi­ sel ja läbiviimisel on õhuväe juhtimis­ keskus, kus pandi paika kogu õppuste mitmerahvuselise õhuväe komponendi tegevuskava, arvestades teiste väeliikide eesmärke ja tegevust.

Õhuoperatsioonide läbiviimine tu­ gineb tunnisel lahingurütmil. Kuna Kevadtorm on eelkõige maaväe õppus, siis keskendus kogu õhuväe plaanimis­ protsess maaväe operatsioonide toe­ tamisele.

Iseseisvaid õhuoperatsioo­ ne, nagu näiteks operatsioone vastase õhuväe vastu, õhuväe juhtimiskeskus ei plaaninud. Keskuse põhiline tööpro­ dukt oli 24 tunni lennukäsk Air Tasking Order, ATOmilles kajastus kogu õp­ puste õhutoetus. Õhutoetuse laiendi all mõtleme siinkohal nii õhutuletoetuse- transpordi- kui ka luurelende. Maaväe õhutoetuse tellimuste trans­ formeerimisel reaalseteks lendudeks mängisid võtmerolli õhuväe sideohvit­ serid õppuse juhtstaabis ja õhutulejuhid maaväe üksuste juures.

Nende kaudu lii­ kusid maaväe üksuste õhutoetuse telli­ mused õhuväe juhtimiskeskusesse. Seal formuleeriti tellimused Air Support Request, ASR lennukäsuks ATOkus kajastusid Logy Sustava ravi missiooni täpne aeg, tüüp ja rünnatav sihtmärk kui ka kasutata­ vad sagedused ning kutsungid raadio­ side pidamiseks erinevate üksuste vahel õhk-õhk ja õhk-maa. Selle maatriksi eesmärk on anda struktuurile ujuvus ja kujundada raami terasest raamiga tekiehitiste jaoks.

Disainerid leiavad, et see struktuur tõuseb veepõletatud basseinis jalga 55 mvõimaldades vesikonna põranda ja NOAH sihtasutuste põranda vahel vähemalt 50 jalga 15 m. Seespool asuvad "taevasadad" iga 30 korruse kohal kolmel põhitornil, mis toimib ühiskonna ruumides.

Autodele ei ole vaja - kuigi sihtasutusse ehitatakse autosuuga parkimismaja - NOAH on konstrueeritud nii, et see oleks neutraalne süsinikku sisaldav päikesepaneelide paneelide, tuuleturbiinide, jõel põhinevate turbiinide, passiivse klaaside süsteem, jahutusventiilid, halli veetöötlus ja värske vee kogumise ja säilitamise süsteemid. NOAHi hinnanguliselt 30 miljonit ruutmeetrit 2, 8 miljonit m2 lagunevad 20 elamukrunti, kolm hotelli, ajaühiku, kolm kasiinot, 1 ruutjalga äripind, 8 auto garaaž, ruut suuüksuse koolisüsteem, 50 ruutjalga avalikud tööd, 50 ruutjalga administratiivbürood ja 20 ruutjalga rajatise tervishoiuasutus.

NOAHi disainimeeskond näeb seda struktuuri elujõuliseks plaaniks mitte ainult New Orleans'ile, vaid ka rannikuäärsetele linnapiirkondadele. Ja kuigi arkoloogiate kontseptsioonile on palju eeliseid, jäävad nad praeguses etapis väga palju joonistamisruumi. Via Yanko Design.