Uhikute retseptide ravi,

Kui sa katkestad ajutiselt või lõpetad ravi varfariiniga Marevaniga® , siis pead antikoagulantravi juhtivat arsti või õde sellest teavitama. Kui sa kukud ja vigastad oma pead, kuid ei saa ühendust oma arstiga, siis pead sa kohe pöörduma lähima haigla erakorralisse vastuvõttu. Varfariini Marevani® kasutamisega kaasneb mõningane risk. Kukkumised Iga kukkumise tagajärjel võib tekkida vigastus, kuid verd vedeldavat ravi saavatel inimestel on veritsusrisk kõrgem.

Retsepti võltsimise kahtlusest tuleb viivitamata teatada Ravimiametile.

Kui EL retsept antakse ravimi ostjale tagasi, jätab ravimi väljastaja koopia EL retseptist endale. EL retsepti koopia peab sisaldama käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmeid.

Marevanravi patsiendiõpetus Ära unusta!

Teistele isikutele apteegist ravimite väljastamine 1 Retseptiravimeid võib üld- ja veterinaarapteek väljastada tervishoiuteenuse osutajatele, sh füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevale tervishoiuteenuse osutajale ning teistele ravimite väljakirjutamisõigust omavatele isikutele ja isikutele, kellel on õigusaktist tulenevalt õigus retseptiravimite hankimiseks.

Iga tellimislehe alusel vormistatakse eraldi saatedokument.

Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm

Käsimüügiravimid väljastatakse saatedokumendiga. Tellimislehtede ja saatedokumentide vormistamine 1 Tellimislehed ja saatedokumendid täidetakse loetavas käekirjas, kasutades mittekustuvat kirjutusvahendit, või prinditakse. Üks eksemplar jääb väljastajale, teine vastuvõtjale. Haiglaapteegist sama haigla osakonnale väljastamisel võib saatedokument olla ühes eksemplaris, mida säilitatakse haiglaapteegis. Retseptiplankide, tellimislehtede ja saatedokumentide säilitamine ja arvestus 1 Retseptiplanke väljastab tervishoiuteenuse osutajatele tasu eest haigekassa piirkondlik osakond, kontrollides, et retseptiplankide saajal on kehtiv tervishoiuteenuse osutamise tegevusluba, dokumenteerides retseptiplankide numbrid ja pidades arvestust väljaantud retseptiplankide üle.

Ravimi väljastamisel kasutatav tarkvara peab tagama, et tarkvaraga töötamise ajal oleks välistatud ravimi reklaam või muul viisil ravimi väljastaja mõjutamine. Kleebise kasutamisel ei tohi see varjata olulist teavet. Ravimi väljastamisel tuleb patsienti suuliselt teavitada ravimi õigest ja ohutust tarvitamisest. Tähelepanu tuleb juhtida ravimi õigele säilitamisele ning pakendil olevatele muudele märkustele.

Kasutamata retseptiplanke ei tohi edasi anda teisele isikule. Retseptiplankide säilitamisel tuleb välistada nende sattumine teise isiku kätte. Retseptiplankide vargusest ja kadumisest tuleb viivitamatult teatada Ravimiametile.

Ole kättesaadav Igal patsiendil peab olema töökorras mobiil- või lauatelefon, automaatvastaja või kõnepost Turvalisuse mõttes soovitame anda ühe kontaktisiku telefoninumbri, kellega oleks võimalik ühendust võtta, kui sa ise pole kättesaadav. Juhul, kui INR väärtus on kriitilisel tasemel ja meil pole võimalik sind kätte saada, siis saame helistada kontaktisikule, kes annab doosi muutmise soovituse sulle kiiresti edasi.

Tee INR analüüsi sulle ettenähtud kuupäeval. Kui sa katkestad ajutiselt või lõpetad ravi varfariiniga Marevaniga®siis pead antikoagulantravi juhtivat arsti või õde sellest teavitama.

Kui seoses varfariini Marevani® kasutamisega tekib tervisega seotud erakorraline probleem, siis helista kiirabisse telefonil või mine koheselt lähima haigla erakorralisse vastuvõttu.

Laboratoorsed analüüsid Vereanalüüse INR analüüs tehakse selleks, et saada teada varfariini Marevani® sobiv doos. Vastavalt INR väärtusele ravimi annust kas tõstetakse või langetatakse või annus jääb samaks.

Küpsisetordi retsept

Vereanalüüse tehakse tavaliselt tööpäeviti, osades haiglates ka laupäeviti. Kui sa annad vereanalüüsi nädalavahetusel, siis doosi muudatustest saad teada nädalavahetusele järgneval tööpäeval. Millele tähelepanu pöörata?

Ravimitega reisimine

Kukkumised Iga kukkumise tagajärjel võib tekkida vigastus, kuid verd vedeldavat ravi saavatel inimestel on veritsusrisk kõrgem. Teavita oma arsti igast kukkumisest eriti peavigastusest.

Su arst võib paluda sul tulla kohe vastuvõtule või tellida KT-uuringu või röntgenpildid.