Toetab kriisi, mida ravi teha. Koroonaviiruse trükised | COVID kriisi veebileht

Pere kaasamise eesmärgid võiksid olla faktilise info tagamine; tõhusate meetodite arendamine, et toime tulla raskustega, mida toob kaasa skisofreeniasse haigestunud pereliige; kui see on vajalik, siis treeningu tagamine pereliikmetele, et parandada nende oskusi toime tulemaks patsiendi häire ja selle tagajärgedega ning pereliikmetele toetuse tagamine, et vähendada nende distressi. EL toetab ka idufirmasid ja väikeettevõtteid sellise tehnoloogia väljatöötamisel, mis võiks aidata haiguspuhanguga võidelda, sealhulgas spetsiaalsete isolatsiooniüksuste projekti EpiShuttle ning õhufiltreerimise tehnoloogiat m-Tap viiruseosakeste eemaldamiseks. Võta rahulikult ja kasuta seda hetke oma perega koos olemiseks.

  • Laps haiglas.
  • Tee kodus või võimalusel õues trenni või lihtsalt jaluta Proovi vältida või vähendada suitsetamist ning alkoholi ja uimastite tarbimist Vähenda kohvi joomist, väldi nutiseadmete ja teleri vaatamist vahetult enne uinumist.
  • Hoidke kate kate ja lihaste liigeseid
  • HIV tagasi spin
  • Linnas

Üldpõhimõtted Optimaalne ravi juhtimine nõuab farmakoteraapia ja psühhosotsiaalse sekkumise integreerimist. Tõhus Toetab kriisi sekkumine vähendab rehospitaliseerimise vajadust, sümptomitest tulenevat distressi, parandab funktsioneerimist ja elukvaliteeti ning pakub toetust haigetele, nende peredele ja hooldajatele.

Vaimne tervis koroonakriisi ajal

Patsiendi murede ja elu eesmärkide ärakuulamine arendab ja soosib empaatiat ja kooskõla, mis Toetab kriisi soodustab kooperatiivsust ravi suhtes. Püstita ja hinda regulaarselt üle realistlikke eesmärke; koosta haigete ja hooldajatega kindlad kavad mida ravi teha kriiside puhuks.

Toetab kriisi, mida ravi teha

Kasuta rehabiliteerimisvõtteid arendamaks välja oskusi, mida on patsiendil vaja, et tulla toime igapäevategevuste, majapidamise, rahaasjade, töö, õpingute ja sotsiaaltoetusega. Psühhosotsiaalse sekkumise iga komponendi intensiivsust peab kohandama vastavalt patsiendi ja tema pere vajadustele.

Intensiivne sekkumine on tavaliselt tarvilik üks aasta pärast haiguse ägenemist.

Toetab kriisi, mida ravi teha

Paljude haigete puhul võib ajapikku teenuste intensiivsust vähendada. Mida ravi teha on paljusid haigeid vaja regulaarselt ja suhteliselt sageli jälgida ja nende kriisiolukordadesse sekkuda sealhulgas ka teenindada pärast tööaega ja pakkuda toetusteenuseid. Juhised Terapeutiline liit ja toetus Arsti ja haige vahelisest suhtest on abi saavutamaks maksimaalset kooperatiivsust AP toetusravi suhtes, arendamaks haigusest aru saamist ja selle juhtimist, aitamaks haigel probleeme lahendada, toime tulla stressiga ja teha plaane tulevikuks.

Arst saab haiget aidata töövõime kaotuse määramisel ja sellest tulenevate toetuste omandamisel. Skisofreenia on puuet põhjustav häire ning konkurentsi tingimustes töötamine võib osutuda võimatuks. Individuaalne teraapia aitab ära hoida ägenemisi ning parandada sotsiaalset ja tööalast funktsioneerimist.

Toetab kriisi, mida ravi teha

Kuulamine, innustamine ning positiivse, kuid realistliku vaate kujundamine aitab vähendada näiteks depressiooni sümptomeid. Intensiivne haigusteadvuse parandamisele suunatud teraapia ei ole üldiselt näidustatud ja võib olla ohtlik.

Psühholoogiline kriis

Sageli on stabiilses faasis kasulik arutelu isiklike ja psühholoogiliste teemade üle, mis ei pea tingimata olema otseselt seotud haigusega. Minimaalne teenuste tase peaks hõlmama varast pereliikmete kaasatust, haiguse kohta info tagamist haigele ja pereliikmetele, kiiret pääsu arsti vastuvõtule ning adekvaatseid elamistingimusi ning rahadega toimetuleku nõustamist.

Toetab kriisi, mida ravi teha

Integreeritud ja intensiivne juhtumikorraldus on vajalik haigetele, kellel tihti esineb ägenemisi ning vajavad sagedast hospitaliseerimist. Arstid, kes teevad end kättesaadavaks, et kuulata pereliikmete muresid saavad väärt infot, mis on vajalik, et jälgida sümptomeid ja kõrvaltoimeid, hoida ära ägenemisi ja stressoreid keskkonnast, mis võivad mõjutada funktsioneerimise taastamist.

Vajalik on sensitiivsus, et juhtida konfidentsiaalset ja usaldavat suhet patsiendiga. Vaenulikud aktid või suitsiidmõtted võivad siiski nõuda avalikustamist, et vältida ohtu haigele või teistele.

Toimetulekuoskused

Stabiilse faasi jooksul ja enne psühhootilise episoodi puhkemist tehtud tegevusplaan aitab paremini mida ravi teha haigeid ühiskonnas või hospitaliseerimise vältel. Üldine terviseõpetus toitumine, kehaline aktiivsus, turvaline suguelu ja kontratseptsioon on vajalikud.

Haridust võib jagada grupitöö vormis õpetades selleks disainitud moodulitena või individuaalselt. Standardne täisealiste õpetamise põhimõte - kinnistamine läbi kordamise on asjakohane. Isegi need inimesed, kellel on eelnev teadmine olemas, saavad kasu uuest ning kaasajastatud infost häire ja selle ravi kohta. Uued töötajad, kes asuvad tööle erinevates institutsioonides vajavad regulaarset info kaasajastamist. Pere kaasamine Pereliikmed on sageli esmased mitteformaalsed hooldajad.

Pere kaasamine tähendab lähedaste perspektiivide ärakuulamist, seletades, et neid ei saa süüdistada häire tekkes ja võimalust soovitada neile saadaolevaid vahendeid hariduslikud programmid või tugigrupid.

Language switcher

Pere kaasamise tõhusus, eriti kasutades hariduslikku lähenemist on tõestatud paljude hästi disainitud uuringute põhjal. Pere kaasamise mida ravi teha võiksid olla faktilise info tagamine; tõhusate meetodite arendamine, et toime tulla raskustega, mida toob kaasa skisofreeniasse haigestunud pereliige; kui see on vajalik, siis treeningu tagamine pereliikmetele, et parandada nende oskusi toime tulemaks patsiendi häire ja selle tagajärgedega ning pereliikmetele toetuse tagamine, et vähendada nende distressi.

Pere kaasamisel on reeglina 3 komponenti.

Toetab kriisi, mida ravi teha

Esimene on tööliidu moodustamine. Seda saab kõige paremini tagada, mida ravi teha pere on haaratud alates arsti ja haige esimesest kokkupuutest. Pered liituvad paremini, kui toetus on tagatud initsiaalkriisi ajal.

Koroonaviiruse trükised

Teises faasis peaksid pered saama suhteliselt struktureeritud infot häire kohta. Seda võib teha töötades perega individuaalselt või moodustades mitmetest peredest gruppe. Taoline teabe jagamine vajab sageli lisa individuaalsete ja eri töövormide näol, mis sõltuvad iga pere vajadustest. Koduvisiit võib olla näidustatud, et saavutada usaldust ning saada tuttavaks pere keskkonnaga ja oludega. Sageli on peredel erinevad vajadused. Veelgi enam, laste vajadused võivad olla vanemate omadest küllaltki erinevad.

Toodud küsimusi tuleb vaadelda individuaalselt ja spetsiifiliselt. Kaasamise ulatus, mis on vajalik lisaks teabele häire kohta ja toetusele kriisiolukorras peab olema määratletud iga pere korral eraldi. Juhis 11 Tugigrupid ja sotsiaalsete oskuste mida ravi teha. Tugigrupid aitavad haigetel luua sotsiaalseid suhteid ning võimaldavad harjutada oma sotsiaalseid oskusi.

Farmakoloogilisele vahelesegamisele ei allu sellised skisofreenia elemendid nagu sotsiaalne isoleerumine ja sotsiaalsete oskuste kadumine. Käitumuslike oskuste õpetamine aitab efektiivselt parandada sotsiaalset kohanemist, see laiendab ja suurendab patsiendi suhtluskonda.

Martin Helme: Kaja Kallas mängis eelmise valitsuse saavutatud edu maha

Õpetatavate oskuste hulka võivad kuuluda elementaarsed oskused, nagu näiteks silmsideme loomine, aga ka väga komplekssed enesekehtestamise ja suhtlemise küsimused. Õpetust on kõige soodsam anda rühmas koolitatud terapeudi käe all. Sotsiaalsete oskuste õppele peaks lisanduma rollimängu harjutused ja harjutamine ühiskondlikes olukordades. Kõige kergem on seda läbi viia juhtumikorralduse või rehabilitatsioonimudeli raames.

Juhis15 Igapäevaelu toimingud Igasuguse rehabilitatsiooni esmaseks ülesandeks on parandada patsiendi suutlikkust toime tulla oma igapäevaste toimetustega: isiklik hügieen, enese korrastamine, riietumine ja enesehooldus. Igapäevaste toimetustega mitte toime tulev haige on rängalt invaliidistunud, aldis stigmatsioonile mida ravi teha usutavasti ei saa maksimaalset kasu sotsiaalsete oskuste õppest ega muudest mida ravi teha.

Muud igapäevaoskused, nn instrumentaalsed igapäevaoskused hõlmavad toidukordade kavandamist, sisseostude tegemist, toidu valmistamist, pangaoperatsioone, rahaga ümberkäimise õpetust, põhilisi isiklikke ohutusvõtteid ja majapidamistöid.

Tööteraapia läbiviijad, meditsiiniõed ja teised töötajad ning hooldajad võivad osaleda haigetele selliste oskuste õpetamisel. Abiks on samuti käitumuslik lähenemine, kus patsiendiga koostatakse päevakava.

Olemasolevad kavad

Neid oskusi on kõige kergem õpetada haiget julgustega liigestes miljöös.

Tööalane toetus ja lõõgastusvõimalused Pikaajalised uuringud esimese põlvkonna antipsühhootikumidega on näidanud, et tööalane suutlikkus paraneb piiratud osas.

Teise põlvkonna ravimite kohta puudub veel piisav informatsioon. Ebarealistlikud lootused palgatööd saada ei tohiks välistada mõtestatud igapäevatoimetuste planeerimist.

  • Paljud ettevõtted on Covid kriisi tõttu sattunud majandusraskustesse ning on pidanud oma tegevuse kas ajutiselt peatama või tegevust ja töötajate tööaega oluliselt vähendama.
  • Unetus, isupuudus Värisemine, iiveldus, teised füüsilised sümptomid Inimene vajab sageli juhtunu korduvat ümber -ja ülejutustamist.
  • Haiguse haiguste haigused
  • Tugevad valu liigesed
  • Komisjon on koostanud loetelu peamistest sammudest, mida liikmesriigid peaksid tegema, et olla valmis vaktsiinide kiireks levitamiseks ja juurutamiseks osana täiendavatest meetmetest, mis aitavad piirata viiruse levikut ja päästa elusid.

Kaalu võimaluste valikut töövõimeliste haigete tarvis: vabatahtlik töö, toetatud töökohad, üleminekutöö kuni konkurentsivõimelise tasustatava tööni. Klubimajade, sõpruskeskuste ja regulaarsete ühiskondlike programmide poolt pakutavad sotsiaalsed ja lõõgastusvõimalused on samuti alternatiiviks.

Toetab kriisi, mida ravi teha

Esmaselt haigestunud haigete eesmärgiks pärast haigussümptomitest paranemist on tagasi pöörduda oma kooli või tööle koos vajadusel pakutavate toetustega.

Integreeritud psühhiaatria-sõltuvusravi programmid tunnustavad psühhiaatrilist häiret ja selle mõju funktsioneerimisele.

Arvamus: üheksa põhjust, miks noored tahavad end Vaxzevria vaktsiiniga kaitsta

Kasutatakse sõltuvusravi programmide üldisi põhimõtteid, mis on modifitseeritud haigete populatsioonile; erinevalt traditsioonilistest sõltuvusprogrammidest võib haige jätkata farmakoterapeutilise raviskeemiga.

Sekkumised on suunatud muutuseks valmisoleku tekitamisele. Järgmine samm on strateegiate ja võimalike ressursside identifitseerimine tarvitamise lõpetamiseks. Võib kasutada grupile orienteeritud toetavat hariduslikku teraapiat, mis sisaldab teavet alkoholist, narkootikumidest, sõltuvusest; tarvitamise põhjuste, Polve eluaseme haige vallandavate stiimulite ja tarvitamise lõpetamise strateegiate identifitseerimist.

Seejärel keskendub ravi ägenemise ennetamisele ja mõjutustele, mis põhjustavad libastumisi ja takistavad abstinentsi säilitamist. Vaimse alaarengu puhul võib kasu olla arenguhäiretega haigetele kättesaadavatest ja neile suunatud teenustest, mis on kohtadel välja arendatud.