Lapse toetab

Kui sinu tulu on väiksem kui kuupalga alammäär, määrame vanemahüvitise kuupalga alammäära suuruses. Ka peatatud vanemahüvitise periood lõppeb uue lapse sünniga ning talle uue vanemahüvitise määramisega, seega tuleb väikese vahega sündiva järgneva lapse puhul juba peatatud vanemahüvitise osas eriti tähelepanelik olla. Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse PDF » Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu.

Töölehed Lapse tervise ja arengu toetamine Laste hea tervise ja arengu huvides tehakse lastele regulaarseid tervisekontrolle. Selleks teevad koostööd nii lastearstid, perearstid ja -õed kui ka eriarstid.

Lapse toetab

Jälgitakse lapse arengut, kasvu, kaalu, kuulmist, nägemist ja kõnet. Aidatakse kujundada lapse tervislikke toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse kõigis teistes terviseküsimustes.

Vanema roll lapse tervise toetamisel

Nakkushaiguste ennetamiseks tehakse vaktsineerimisi. Regulaarsete kontrollidega aidatakse kujundada lapse Lapse toetab toitumis- ja liikumisharjumusi ning nõustatakse peret.

Vanema roll lapse tervise toetamisel Haigekassa veebist leiad olulise info, mida lapsevanemana vajad oma lapse tervise jälgimise ja tervisekontrollide kohta.

Lapse toetab

Samast leiad info ravikindlustuse ja erinevate hüvitiste kohta. Lapse tervise jälgimise juhend Laste tervisekontrollide eesmärk on laste arengu jälgimine ning tervise- ja arenguhäirete varajasel avastamisel vajaliku meditsiinilise abi tagamine.

Lapse toetab

Regulaarsete tervisekontrollide tegemisel on spetsialistidele abiks lapse vanust arvesse võttev lapse tervise jälgimise juhendmis pöörab tähelepanu lapse arengu hindamisele, Lapse toetab ja tervise ja arenguhäirete varajasele avastamisele.

Ravijuhendi sihtrühm on vastsündinud ja lapsed kuni aastaseks saamiseni.

Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse PDF » Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute heaolu. Lastekaitseseadus näeb ette, et iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil Kohalikul omavalitsusel on kohustus teha 10 päeva jooksul otsus, kas algatada juhtumikorraldus või jätta see algatamata. Juhtumikorralduse võib algatama jätta vaid juhul, kui lapse Lapse toetab on võimalik rahuldada ühekordse meetmega. Juhtumikorralduse algatamisega: avatakse lapse juhtum sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris STARhinnatakse lapse abivajadust ning Abivajaduse hindamine tähendab, et antakse hinnang: lapse füüsilisele, tervislikule, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele, hariduslikule ja majanduslikule seisundile; last kasvatava isiku vanemlikele oskustele.

Juhend hõlmab laste tervisega seotud riskide ennetamise meetmeid, visiitide läbiviimise sagedust, kohta, toitumisega seotut, põhjendatud uuringute tegemist ning koolis õpilaste tervisekäitumise hindamiseks ja varaseks märkamiseks tehtavat.

Juhendis on täpsustatud puusaliigeste, silmade ja nägemise, kuulmise kontrolli ja kognitiivsete oskuste hindamist ning vanemlike oskuste toetamise võimalusi.

Juhend on mõeldud perearstidele ja -õdelele, lastearstidele, ämmaemandatele, koolitervishoiutöötajatele, sotsiaaltöötajatele sh lastekaitsetöötajadpsühholoogidele ja lapsevanematele.

Lapse toetab