Hurt harja, kui, [ETY] Eesti etümoloogiasõnaraamat

Taunitud ei ole ka noorema koera karva lühikesena hoidmine, kui on peres kiiremaid ja ootamatuid aegu. Vanataat toonud kohe väravad taevasse ja pannud vankri ja poisi kõik koos taevavõlvile. Ei juhtu just iga päev, et viiel järjestikusel korral EM-i finaalturniirile jõudnud Eesti võrkpallikoondis võtab Võrus mõõtu järjest paremasse hoogu jõudnud lätlastega. Wana eht materjaal jäägu muutmata ja puutumata. Sellise kaliibriga kohtumist pole ta aga ammu siinkandis näinud. Nad on suured koerad, sest nende turjakõrgus on 64 - 74 cm, kaal 22,,5 kilo.

Paar palwid Eesti ärksamaile Hurt harja ja tütardele Jakob Hurt Paar palwid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele Ju mõnikord olen mina awalikult ajalehtede läbi armsaid suguwendi palunud, mind Eesti uurimiste põllul materjaali korjamisega lahkeste aidata ja minu palumine ei ole ial asjata olnud.

Mitmelt kui on mulle kaunid korjandusi saadetud, laulusid, wanusõnu, mõistatusi, wanu juttusid, teadusi rahwa kombetest ia pruukidest. Hurt harja, kes mind nõnda rõõmustanud ja Eesti muinasteaduse ülesehitamist toetanud, tänan siin awalikult ja südamelikult. Tänuwäärilist tööd on mitmelt poolt tehtud, aga weel ärksamat ja hoolsamat tööd tuleb teha, et meie esiwanemate elupilt täielikult ja nägusalt igamehe silmade ette Hurt harja tõusta ja ajaloo tundmiseks kindlaks mälestuseks seisma jääda.

Kontrollige artriidi kaed

Sellepärast palun mina uueste armsaid Eesti wendi ja õdesid, igasuguse wanawara korjamises mitte lõdwaks jääda, waid elawaste tööd teha. Seda tööd wõib laialt teha ja sest wõib palju inimesi osa wõtta.

Ühtlasi on see töö üks isamaa kohus. Meie langeme kange laituse alla, kui selle kohuse ära unustame ja järeltulijad põlwed saamad meid weel enam süü alla mõistma.

Hurt harja on wana aja tunnistusi weel kauniste saada. Sellepärast korjakem neid hoolega. Kes oma korjandusi ja kirjutusi minu kätte usaldab saata, neid tänan juba ette ära ja wõin tõotada, et nende kaastöö kasulikult ja teaduslikult saab pruugitud.

Hoidke poidla liigest

Palun siis mind uuesti rõõmustada ja Eesti uurimist kui. Minu Esimene palwe käib Eestikeele kohta. Üks keel saab siis alles täieste tutwaks ja selgeks, kui tema murdeid ehk külade ja kihelkondade kõnewiisi hästi tuntakse. Teaduslikuks keeleuurimiseks on murrete tundmist hädaste tarwis ja otse murretes on palju teaduse tuuma.

Eestikeele murrete uurimine ei ole weel kaugele jõudnud, meil tuleb weel palju tööd teha, enne kui täielise Eestikeele Hurt harja pildi ja kaardi wõime teha ja keeleuurimise põllul muunde kõrwa astuda. Küll kui mull enesel ka selle kirjatöö kohta pitka ajaga mõndagi materjaali korjatud, aga abi ehk lisa on weel hädaste tarwis.

Все книги автора

See abi wõib wäga sündsaste ja mõjusaste nõnda näidatud saada, et igas kihelkonnas ehk iseäralises murdepiiris kui Eestlaste maal üks kirjatükk üles kirjutatakse, täieste ja koguni kohalises murdes, kirjakeele pääle waatamata ja sellest segamata. Käsikirjas olgu see kirjatükk umbselt kaks poognat suur.

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust kui seeläbi otsitulemust.

Kõige sündsamaks sisuks kui on mõni wana ennemuistne jutt ehk lühemaid mitu, kuni mõõt wälja tuleb. Kirja pandud jutustus saadetagu lahkeste minu kätte, mina sean siis kõik teadusliku põhjuste järele kokku ja walmistan raamatule teadusliku kuue.

Niisugune ühine töö saab meie emakeele uurimiseks ja tundmiseks palju kasu saatma ja sellepärast loodan kindlaste, et armsad suguwennad minu palumist mitte tähele panemata ei jäta.

Hurt harja murrete kirjutamiseks eeskirju ehk näitusi tarwis on, siis tähendan siia mõne juhatuse üles.

Хиты продаж

Hurt harja pitkad wokaalid segased ehk murtud on, sääl kirjutatagu nad nende kahe häälega kõrwu, millest nad näikse kokku pandud olewat. Ae ja ai, Kaela liigesevalu ja oi, o, õ ja ö wahel tehtagu selge wahe ja kirjutatagu täieste nõnda, kuda kihelkonnas räägitakse.

Niisamati pandagu ka konsonantide wahe täieste tähele ja kirja.

Chondroitiin Glukosamiin ilma retseptita

Mõnes kohas öeldakse saab, mõnes jälle saap. Wõrulane ütleb akan, Tallinnamaal räägitakse agan j.

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti See lehekülg on heaks kiidetud. Saarlased väidavad, et kui sügisel põhjapoolne Linnutee ots hele, tuleb alles peale jõulu lund, kui lõunapoolne ots hele, enne jõulu Osiliana, lk.

Häälte kokkukõla, mis teadusemehed "wokaalide harmoniks" kutsuwad, tähendatagu ilusaste ära, kui seda kihelkonnas pruugitakse. Wõiks ka punkti silbi alla, nimelt wokaali alla panna õndsa O. Masingu kombel: ạrst, kạst j.

Navigeerimismenüü

Lõunapoolsed murded panewad mõnikord sõna lõppu wokaali taha iseäralise kurguhääle, nimelt paljuse nominatiiwis, aga ka muidu mitmes kohas. Üleüldse kirjutatagu sõna wormid täieste nõnda kuda külamurre räägib.

Liigeste tervist kogu kehas

Oskab keegi kolmandamat häälte astet ehk rasket rõhku ka kudagi ära tähendada, siis tehku tema seda. Sest arwan esiotsa juhatuseks küll olewat. Täitku siis armsad lugejad lahkeste minu soowi.

FALLOUT SHELTER APOCALYPSE PREPARATION

Tulewas numbris panen teise tähtsa palumise ette. Lisab keegi muidu weel mõne teaduse omast murdest juure, lisa kombel, siis wõetakse see tänuga wasta. Palun teisi auusaid Eesti seitungite toimetusi ka, seda minu palwet ehk kirjutust omas lehes ära trükkida.

Oma esimese palwe panin ma iseäranis neile ette, kes kirjatööga enam on harjunud, nimelt ka meie emakeele iseloomu terawamine tähele on kui. Aga minu praegune Tõine palwe astub kõikide ette, kes iganes sulge oskawad pruukida, oma rahwast tunnewad ja meie wana-aja tundmiseks terakesi kokku tahawad kanda.

Valu reieluu

Lühidelt kokku wõttes ütlen: Mina palun armsaid lugijaid, igasuguseid rahwamälestusi Hurt harja wanawara, mis esiwanemate elust tunnistust annawad, paberisse panna ja lahkeste minu kätte saata. Olgu teadus mõnel ehk mõnikord ka pisukene, tõiste hulgas wõib ta wäga täht­saks tõusta, nagu näutu kiilukene mõnikord suurt ehituse kiwi kinnitab.

  1. Intriigile lisab pinget, et nii platsil kui ka platsi ääres täidavad tähtsat rolli endised võrukad.
  2. Valu puusaliigese kui ravis
  3. Afganistani hurt – suursugune koer - Ajakiri Lemmik
  4. Afganistani hurt — suursugune koer Afganistani hurt on läbi oma pika ajaloo olnud ustav kaaslane ja suurepärane jahikoer.
  5. Lehekülg:Eesti Mütoloogia IV lustilaudur.ee – Vikitekstid
  6. Valu vasaku harja kaunistamisel
  7. В голосе Беккера слышались извиняющиеся нотки: - Простите, но это определенно осмысленные слова.
  8. Liigendid liigeste hindade ulevaateid