Juhtmete ravi Budapestis

EMP õiguskindluse ja ühtsuse tagamiseks võtab EMP Ühiskomitee vastu otsuse käesoleva lepingu lisa muutmise kohta võimalikult samal ajal, kui ühendus võtab vastu vastavad uued ühenduse õigusaktid, et nii viimaseid kui ka lepingu muudatusi oleks võimalik üheaegselt kohaldada. EMP parlamentaarne ühiskomitee peab istungeid vaheldumisi ühenduses ja EFTA riikides vastavalt protokolli nr 36 sätetele. Asjassepuutuvate riikide kohtute pädevusse kuuluvad siiski kaebused otsuse täitmise ebaõige viisi kohta. Artikkel 94 1. EMP Ühiskomitee Artikkel 92 1.

Euroopa Majanduspiirkonna leping – Riigi Teataja

EMP nõuandekomitee koosneb võrdsel arvul ühenduse majandus- ja sotsiaalkomitee liikmetest ja EFTA nõuandekomitee liikmetest. EMP nõuandekomitee võib väljendada oma seisukohti vastavalt vajadustele kas aruannete või resolutsioonide vormis. EMP nõuandekomitee võtab vastu oma töökorra.

kahju valus polved

Artikkel 98 Käesoleva lepingu lisasid ja protokolle nr 1—7, 9—11, 19—27, 30—32, 37, 39, 41 ja 47 võib vastavalt vajadusele muuta EMP Ühiskomitee otsusega vastavalt artikli 93 lõikele 2, artiklitele 99,ja Artikkel 99 1. Niipea, kui Euroopa Ühenduste Komisjon on koostanud uue õigusakti käesoleva lepinguga reguleeritud valdkonna kohta, küsib ta mitteametlikult nõu EFTA riikide ekspertidelt samamoodi nagu ta küsib oma ettepanekute väljatöötamiseks nõu EÜ liikmesriikide ekspertidelt.

Ühe lepinguosalise nõudmisel toimub EMP Ühiskomitees eelnev arvamustevahetus. Euroopa Ühenduste Nõukogu otsusele eelneva etapi jooksul, pideva teavitamis- ja konsulteerimisprotsessi käigus, konsulteerivad lepinguosalised tähtsatel hetkedel üksteisega uuesti EMP Ühiskomitees, kui üks neist seda nõuab.

Lepinguosalised teevad teavitamis- ja konsulteerimisetapi ajal heas usus koostööd, et aidata kaasa EMP Ühiskomitee otsuste vastuvõtmisele protsessi lõppemisel. Artikkel Nende meetmete eelnõude ettevalmistusjärgus, mis tuleb edaspidi esitada komiteedele, kes abistavad Euroopa Ühenduste Komisjoni täidesaatva võimu teostamisel, tagab Euroopa Ühenduste Komisjon EFTA riikide ekspertidele vastavalt asjaomastele valdkondadele võimalikult laiaulatusliku osaluse.

Artikkel 1. Artiklites 81 ja käsitlemata komiteede töösse kaasatakse EFTA riikide eksperte juhul, kui käesoleva lepingu laitmatu toimimine seda nõuab. Need komiteed on loetletud protokollis nr Kõnealuse kaasamise üksikasjad on sätestatud seda küsimust käsitlevates asjaomaste valdkondade protokollides ja lisades. EMP Ühiskomitee võib protokolli nr 37 muuta, kui lepinguosalised leiavad, et Juhtmete ravi Budapestis peaks laienema ka muudele samade tunnusjoontega komiteedele.

EMP õiguskindluse ja ühtsuse tagamiseks võtab EMP Ühiskomitee vastu otsuse käesoleva lepingu lisa muutmise kohta võimalikult samal ajal, kui ühendus võtab vastu vastavad uued ühenduse õigusaktid, et nii viimaseid kui ka lepingu muudatusi oleks võimalik üheaegselt kohaldada. Sel eesmärgil teavitab ühendus EMP Ühiskomitee raames võimalikult peatselt teisi lepinguosalisi käesoleva lepinguga reguleeritud valdkondi käsitlevate õigusaktide vastuvõtmisest.

Käesoleva lepingu lisa sellele osale, mida uus õigusakt otseselt mõjutab, annab hinnangu EMP Ühiskomitee. Lepinguosalised teevad kõik selleks, et jõuda käesoleva lepinguga seotud küsimustes kokkuleppele.

Saastuse jälgimiseks värvivad teadlased Vaikse ookeani osi roosaks

EMP Ühiskomitee teeb kõik eeskätt selleks, et leida vastastikku vastuvõetav lahendus, kui tekib tõsine probleem niisuguses valdkonnas, mis EFTA riikides kuulub seadusandja pädevusse. Kui hoolimata eelmise lõigu kohaldamisest ei jõuta käesoleva lepingu lisa muutmise suhtes kokkuleppele, uurib EMP Ühiskomitee edaspidiseid võimalusi lepingu laitmatu toimimise säilitamiseks ja võtab vastu mis tahes selleks vajaliku otsuse, sealhulgas võimaluse jälgida õigusaktide samaväärsust.

Nimetatud otsus võetakse vastu hiljemalt EMP Ühiskomiteele teatamise kuupäevast möödunud kuuekuise tähtaja lõpus või vastava ühenduse õigusakti jõustumise kuupäeval, kui see on hilisem. Kui EMP Ühiskomitee ei ole lõikes 4 sätestatud tähtaja jooksul vastu võtnud otsust käesoleva lepingu lisa muutmise kohta, loetakse selle lõike 2 alusel kindlaks määratud mõjutatud osa ajutiselt peatatuks, Juhtmete ravi Budapestis EMP Ühiskomitee ei otsusta teisiti.

Kõnealune peatamine jõustub kuue kuu möödumisel lõikes 4 nimetatud tähtaja lõpust, kuid mitte mingil juhul varem, kui sel kuupäeval, mil vastavat EÜ akti ühenduses rakendatakse. EMP Ühiskomitee jätkab jõupingutusi, et saavutada vastastikku vastuvõetav kokkulepe peatamise võimalikult kiireks lõpetamiseks.

Lõikes 5 nimetatud peatamise praktilisi tagajärgi arutatakse EMP Ühiskomitees.

3 Atheists in Budapest meets Ravi Zacharias

Üksikisikute ja ettevõtjate käesoleva lepingu alusel omandatud õigused ja kohustused säilivad. Lepinguosalised teevad vajaduse korral otsuse peatamise tõttu vajalikuks osutuvate kohanduste kohta.

Eemaldage tugeva valu uhises

Kui EMP Ühiskomitee otsus on lepinguosalistele siduv üksnes pärast põhiseadusest tulenevate nõuete täitmist, siis jõustub otsus kuupäeval, mis on märgitud otsuses, tingimusel et asjaomane lepinguosaline on selleks kuupäevaks teavitanud teisi lepinguosalisi põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest.

Kui selleks kuupäevaks ei ole teisi lepinguosalisi teavitatud, jõustub otsus viimasest teavitamisest möödunud ülejärgmise kuu esimesel päeval. Kui kuue kuu jooksul pärast kuupäeva, mil EMP Ühiskomitee võttis vastu otsuse, ei ole teisi lepinguosalisi teavitatud, kohaldatakse EMP Ühiskomitee otsust kuni põhiseadusest tulenevate nõuete täitmiseni ajutiselt, välja arvatud juhul, kui lepinguosaline teatab, et selline ajutine kohaldamine ei ole lubatud.

Viimasel juhul, või kui lepinguosaline teatab EMP Ühiskomitee otsuse ratifitseerimata jätmisest, jõustub artikli lõikes 5 nimetatud peatamine ühe kuu möödumisel sellisest teatest, kuid mitte mingil juhul varem, kui sel kuupäeval, mil vastavat EÜ akti ühenduses rakendatakse. Artikkel Kui ei ole sätestatud teisiti, on käesolevas lepingus nimetatud EMP Ühiskomitee otsused jõustumise järel lepinguosalistele siduvad ja viimased peavad astuma vajalikke samme otsuste rakendamise ja kohaldamise tagamiseks.

Ühtsus Artikkel 1. Saavutamaks lepinguosaliste eesmärki jõuda käesoleva lepingu sätete ja olulisel kujul käesolevasse lepingusse üle võetud ühenduse õigusaktide sätete võimalikult ühtse tõlgendamiseni, tegutseb EMP Ühiskomitee kooskõlas käesoleva artikliga.

Sel eesmärgil edastatakse nimetatud kohtute otsused EMP Ühiskomiteele, kes kannab hoolt, et säiliks lepingu ühtne tõlgendamine. Kui EMP Ühiskomitee ei ole suutnud kahe kuu jooksul pärast seda, kui talle anti lahendada kahe Juhtmete ravi Budapestis praktika erinevuse küsimus, säilitada lepingu ühtset tõlgendamist, võib kohaldada artiklis sätestatud korda.

  • Poletik ola liigese folk oiguskaitsevahendeid
  • Saastuse jälgimiseks värvivad teadlased Vaikse ookeani osi roosaks Rühm teadlai California an Diego on välja töötanud värvika viii reotue jälgimiek: nad värvivad ookeani rooak.
  • Несмотря на свой внушительный вид, дешифровальное чудовище отнюдь не было островом в океане.
  • Saastuse jälgimiseks värvivad teadlased Vaikse ookeani osi roosaks - Kõige Kohta -
  • Он обладал почти сверхъестественной способностью преодолевать моральные затруднения, с которыми нередко бывают связаны сложные решения агентства, и действовать без угрызений совести в интересах всеобщего блага.

See süsteem hõlmab järgmist: a Euroopa Ühenduste Kohtu kohtusekretärile edastatakse nimetatud kohtute sellised otsused, mis käsitlevad ühelt poolt käesolevat lepingut ja teiselt poolt Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingut koos muudatuste või täiendustega, samuti nende alusel vastuvõetud õigusakte niivõrd, kuivõrd need käsitlevad sätteid, mis on sisuliselt samased käesoleva lepingu sätetega. Artikkel Sätted, mis käsitlevad EFTA riigi võimalust lubada kohtul pöörduda Euroopa Ühenduste Kohtu poole, et viimane langetaks otsuse EMP eeskirja Juhtmete ravi Budapestis kohta, on esitatud protokollis nr Järelevalvemenetlus Artikkel 1.

EFTA riigid loovad sõltumatu järelevalveameti EFTA järelevalveamet ja kehtestavad ühenduses kasutatavate menetlustega sarnased menetlused, sealhulgas menetluse, mis tagab käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmise ja konkurentsi käsitlevate EFTA järelevalveameti õigusaktide seaduslikkuse kontrolli. Käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmist kontrollivad ühelt poolt EFTA järelevalveamet ja teiselt poolt Euroopa Ühenduste Komisjon, kes teeb otsused Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu ja käesoleva lepingu alusel.

Kogu EMP territooriumil ühtse järelevalve tagamiseks teevad EFTA järelevalveamet ja Euroopa Ühenduste Komisjon koostööd, vahetavad teavet ja peavad teineteisega nõu järelevalvepoliitika küsimustes ja üksikjuhtude asjus.

Nad teatavad teineteisele saadud kaebustest. Kumbki nimetatud organ kontrollib kõiki kaebusi, mis kuuluvad tema pädevusse, ja edastab teisele organile need kaebused, mis kuuluvad selle organi pädevusse. Kui nende kahe organi vahel esineb lahkarvamusi kaebuste või kontrolli tulemuste suhtes võetavate meetmete osas, võib kumbki pool pöörduda selles küsimuses EMP Ühiskomitee poole, kes tegeleb sellega vastavalt artiklile Artikkel Käesoleva lepingu alusel tehtud EFTA järelevalveameti ja Euroopa Ühenduste Komisjoni otsused, millega pannakse rahalisi kohustusi muudele isikutele peale riikide, pööratakse täitmisele.

Otsuste täitmist reguleerivad selles riigis Kuidas uhishaigus esineb tsiviilmenetlusnormid, mille territooriumil täitmine aset leiab. Korralduse otsuse täitmise kohta ilma muude formaalsusteta peale otsuse autentsuse tõestamise lisab otsusele iga lepinguosalise ametiasutus, kelle ta selleks otstarbeks määrab, ning teeb selle korralduse teatavaks teistele lepinguosalistele, EFTA järelevalveametile, Euroopa Ühenduste Komisjonile, Euroopa Ühenduste Kohtule, Euroopa ühenduste esimese astme kohtule ja EFTA Kohtule.

Kui need formaalsused on asjassepuutuva poole avalduse põhjal lõpetatud, võib nimetatud pool taotleda otsuse täitmist kooskõlas selle riigi õigusaktidega, mille territooriumil Juhtmete ravi Budapestis aset leiab, saates küsimuse otse pädevale asutusele.

Mida artriit sormedega valja naeb

Asjassepuutuvate riikide kohtute pädevusse kuuluvad siiski kaebused otsuse täitmise ebaõige viisi kohta. Vaidluste lahendamine Artikkel 1. Ühendus või EFTA riik võib pöörduda käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamisega seotud küsimusega EMP Ühiskomitee poole vastavalt edaspidi esitatud sätetele. EMP Ühiskomitee võib vaidluse lahendada.

enam kui autodega: Topics by lustilaudur.ee

Talle esitatakse kõik andmed, mis võivad osutuda vajalikuks olukorra põhjalikul uurimisel, et leida vastuvõetav lahendus. Sel eesmärgil teeb EMP Ühiskomitee kindlaks kõik käesoleva lepingu laitmatu toimimise säilitamise võimalused. Kui vaidlus puudutab käesoleva lepingu nende sätete tõlgendamist, mis on sisult identsed Euroopa Majandusühenduse asutamislepingu ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu ja nende kahe lepingu alusel vastuvõetud õigusaktide vastavate eeskirjadega, ning kui vaidlust ei ole lahendatud kolme kuu jooksul pärast selle esitamist EMP Ühiskomiteele, võivad vaidlevad lepinguosalised taotleda Euroopa Ühenduste Kohtult eelotsuse tegemist asjaomaste eeskirjade tõlgendamise kohta.

Kui EMP Ühiskomitee ei ole sellise vaidluse asjus jõudnud lahenduse suhtes kokkuleppele kuue kuu jooksul pärast menetluse alustamisest, või kui selle tähtaja jooksul ei ole vaidlevad lepinguosalised otsustanud taotleda Euroopa Ühenduste Kohtult eelotsuse tegemist, võib lepinguosaline võimalike tasakaalustamatuste kõrvaldamiseks: — võtta artikli lõikega 2 ettenähtud kaitsemeetmeid artiklis sätestatud korras, või — kohaldada artiklit mutatis mutandis.

Kui vaidlus puudutab vastavalt artikli lõikele 3 või artiklile võetud kaitsemeetmete ulatust või ajalist kehtivust või vastavalt artiklile võetud proportsionaalsus- või tasakaalustamismeetmeid ning kui EMP Ühiskomitee ei ole suutnud kolme kuu jooksul alates vaidlusküsimuse esitamisest seda vaidlust lahendada, võib lepinguosaline edastada vaidluse vahekohtule protokollis nr 33 sätestatud korras.

Lõikes 3 nimetatud käesoleva lepingu sätete tõlgendamisega seotud küsimuste suhtes niisugust menetlust rakendada ei tohi. Vahekohtu otsus on vaidluspoolte jaoks siduv. Kui mis tahes sektoris või piirkonnas tekib tõsiseid ja püsima kippuvaid majanduslikke, ühiskondlikke või keskkonnaalaseid raskusi, võib lepinguosaline ühepoolselt Juhtmete ravi Budapestis asjakohaseid meetmeid artiklis sätestatud tingimustel ja korras.

Sellised kaitsemeetmed on ulatuselt ja kestuselt piiratud olukorra parandamiseks vajalikuga. Eelistatakse selliseid meetmeid, mis kõige vähem häirivad käesoleva lepingu toimimist. Kaitsemeetmed kehtivad kõikide lepinguosaliste suhtes.

[AMSS] Ametniku soovitussõnastik

Lepinguosaline, kes kaalub kaitsemeetmete võtmist vastavalt artiklileteatab sellest EMP Ühiskomitee kaudu viivitamata teistele lepinguosalistele ja esitab kogu sellega seotud teabe. Lepinguosalised asuvad kohe EMP Ühiskomitees nõu pidama, et jõuda ühiselt vastuvõetava lahenduseni. Asjaomased lepinguosalised ei tohi kaitsemeetmeid võtta enne, kui lõikes 1 nimetatud teatamisest on möödunud üks kuu, välja arvatud juhul, kui lõikes 2 nimetatud nõupidamismenetlus on lõppenud enne nimetatud tähtaja möödumist.

Kui erandlike asjaolude tõttu on eelnev läbivaatamine võimatu, võib asjaomane lepinguosaline viivitamata kohaldada kaitsemeetmeid, mis on vältimatult vajalikud olukorra lahendamiseks. Ühenduse nimel võtab kaitsemeetmeid Euroopa Ühenduste Komisjon.

Kuidas suua salvi liigestele

Asjaomane lepinguosaline teatab võetud meetmetest viivitamata EMP Ühiskomiteele ja esitab kogu asjakohase teabe. Võetud kaitsemeetmed arutatakse EMP Ühiskomitees iga kolme kuu möödumisel nende vastuvõtmisest, eesmärgiga kaotada need enne ettenähtud tähtaja lõppu või piirata nende kohaldamisala. Iga lepinguosaline võib igal ajal taotleda EMP Ühiskomiteelt nimetatud meetmete läbivaatamist.

EMP Nõukogu Artikkel 89 1. Käesolevaga asutatakse EMP Nõukogu.

Kui lepinguosalise võetud kaitsemeede rikub käesolevast lepingust tulenevate õiguste ja kohustuste tasakaalu, võib mis tahes teine lepinguosaline võtta kõnealuse lepinguosalise suhtes tasakaalustavaid meetmeid, mis on vältimatult vajalikud tasakaalustamatuse likvideerimiseks. Eelistatakse selliseid meetmeid, mis kõige vähem häirivad EMP toimimist.

Euroopa Majanduspiirkonna leping

Kohaldatakse artiklis sätestatud menetlust. Kasutades fluoromeetriga varustatud jetsuuski fluorestsentsi mõõtvat instrumentihüperspektraalsensoriga lennukit, mis suudab tuvastada värvi kuni pool osa miljardist, ja veealust robotit, suutsid teadlased värvi jälgida isegi siis, kui nad ei näinud seda ise. Kuigi nad pole veel avaldanud statistikat selle kohta, kui kaugele värv levib, on tõenäoline, et see reisis üsna kaugele.

Teadlased loodavad, et jälgides selle saasteainete puhverserveri levikut, suudavad nad lõpuks välja töötada uued vahendid mürgisema leviku ennetamiseks tulevikus. Vaadake allpool mõnda fotot nende töödest. Rob Grenzeback, teadur.